LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG NOVEMBER 2019

Sveriges nya fiskeriundersökningsfartyg R/V Svea levererades den 2 juli 2019 från Astilleros Armon i Vigo, Galicien, Spanien efter två års byggtid. Leveransen av R/V Svea ägde rum drygt 45 år efter hennes föregångare U/F Argos som levererades den 12 juni 1974 från Kalmar Varv. Argos var i drift som Sveriges största renodlade forskningsfartyg fram till 2011, då det utrangerades bland annat till följd av ålder och inte minst att det fanns asbest ombord, vilket var ett vanligt isoleringsmaterial i fartygen vid tiden då Argos byggdes.

Först efter ett flertal utredningar beslutade regeringen den 1 april 2015 att ett nytt oceangående undersöknings- och forskningsfartyg skulle byggas, som ersättning för U/F Argos (se Nils Sjökvists artikel om nya R/V Svea i Länspumpen nr 4, 2018). Och den 19 januari 2017 skrev SLU kontrakt med Astilleros Armon om byggandet av nya R/V Svea. Till sin hjälp hade SLU haft norska Skipsteknisk AS i ålesund, som även konstruerat Svea. Detta företag grundades 1976 och är idag världsledande på att konstruera forsknings- och fiskefartyg. R/V Svea är just nu ett av de modernaste forsknings- och övervakningsfartygen i Europa. Hon har kostat 445 miljoner kronor och finansiering har skett genom statsanslag. SLU har ett årligt basanslag om 35 miljoner kronor för att driva Svea, men för att verksamheten skall betala sig behöver fartyget hyras ut och vara i drift så mycket som möjligt. Nämnas kan att U/F Argos kostade 26 miljoner kronor att bygga.

Huvudområdet för R/V Svea är östersjön, Kattegatt, Skagerack och östra Nordsjön. I samverkan med Havs- och vattenmyndigheten bedriver SMHI miljöövervakning och utför månatliga utsjöexpeditioner i Västerhavet och egentliga östersjön. En gång om året genomförs även en expedition till Bottniska viken. Under utsjöexpeditionerna tas prover av bland annat mängden salt, syre, näringsämnen och plankton för att kartlägga statusen i havsmiljön.

Samtidigt genomför Havsfiskelaboratoriet (SLU) fiskeribiologiska undersökningar av fiskbestånd och miljöövervakning i östersjön, Kattegatt, Skagerrak och östra Nordsjön. Fartyget är fullt utrustat för bottentrålfiske och flyttrålfiske med GOV-trål (grand ouverture vertical), TV-3-trål och pelagisk Fotötrål. Under fiskeri-expeditionerna insamlas information om olika fiskarter, vilka därefter används för att göra beståndsuppskattningar och ta fram råd om hur mycket som kan fiskas på ett hållbart sätt. Svea har plats för ett trettiotal personer och av dessa utgör besättningen 8 till 15 personer, vilka är anställda vid Sjöfartsverket. Efter att Svea anlände till hemmahamnen Lysekil i slutet av juli inleddes en flera månader lång utbildningsperiod för dem och för expeditionsdeltagarna. Enligt Malin Andersson, en av fartygets två kaptener, har R/V Svea mycket goda seglingsegenskaper och är lättmanövrerat. Fartyget går fint både på öppet hav och i trånga farvatten.

Den 25 september namngav kronprinsessan Victoria officiellt forskningsfartyget Svea vid en ceremoni i hemmahamnen i Lysekil. Därefter har fartyget gått ut på sin första forskningsexpedition efter att under några månader intrimmats i hemmavattnen kring Lysekil.

Text: Lennart Bornmalm

Fler månadsfartyg.
Svea

 Foto: Bo Starmark

Svea

 Foto: Terje Fredh