LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG AUGUSTI 2019

Det är dags att celebrera en hundraåring som fortfarande är still going strong. Vi talar om passagerarfartyget Nanny af Torekov, som byggdes år 1919 av O Guldbrandsen & Son på Klippans Varf i Göteborg. Hon levererades då till Skärhamn som fiskefartyg för partrederiet m/s Jan Alrik och fick just namnet Jan Alrik. Redan 1922 fick hon dock namnet Nanny, då hon såldes till Hilmer Hermansson i Skärhamn. Därefter hamnade hon hos Albert Larsson, även han i Skärhamn. År 1939 förlängdes Nanny i Hälleviksstrand. Under Skärhamnstiden användes Nanny företrädesvis i Shetlandsfisket efter långa.

Efter andra världskriget, 1946, såldes Nanny till Bror Jacobsson och Fritiof Olsson. Fritiof Olsson köpte senare passagerarbåten Idun och sålde sin andel till Ture Gustafsson som i sin tur sålde till Georg Nihlén. Nu blev hon i stället fraktskuta och gick till Lilla Bommen i Göteborg där hon lastade på måndagar. Sedan levererade hon styckegods till lantaffärer och olika inrättningar på Gullholmen och flera andra orter på sträckan Göteborg-Lysekil. Bror och Ture hade en tid även Falken som fraktskuta.

År 1975 var det dock slut med Nannys västkustvistelse. Detta år såldes hon till Anders Kullenberg i Torekov. Han ämnade sätta henne i trafik som passagerarfartyg. Hon byggdes om och fick certifikat för 165 passagerare. En ny huvudmaskin, en begagnad Albin diesel, installerades också. Nanny sattes nu in på traden Torekov - Hallands Väderö.

En intressant händelse inträffade år 1978. Detta år hade Onstadsrederierna låtit bygga sin jättelika oljetanker på Uddevallavarvet. Man ville gärna döpa fartyget till Nanny, eftersom två av rederiets tidigare fartyg burit namnet Nanny, 34 000-tonnaren Nanny från 1957 och 78 000-tonnaren Nanny från 1968. Nu visade det sig att staten i en utredning som tillsattes 1973 i lagen om skeppsregister infört en paragraf med följande lydelse: ”… Namnet skall tydligt skilja sig från andra skeppsnamn i registret …”

I förarbetet till den nya lagen tog man till och med upp fallet med Onstadstankern: ”Till belysande av de olägenheter som kan vållas av gällande lagstiftning må nämnas följande. För Uddevallavarvets nybygge nr 298, ett turbintankmotorskepp på 245.139 bruttoton, anhöll partägarna om förbehåll för skeppsnamnet NANNY. Som grund för framställningen åberopades att i Onstad-rederiernas flotta under åren 1957−1978 med avbrott endast för åren 1966−1967 namnet NANNY burits av rederiets flaggskepp. För bevarande av denna namntradition ansökte man således om namnförbehåll för namnet NANNY. Ansökan kunde ej bifallas av Sjöfartsregistret, emedan vid tiden för ansökan i skeppsregistret redan fanns införda två skepp med namnet NANNY; den ena ett fiskefartyg på 33 bruttoton med hemort i Herräng och det andra ett lastmotorskepp på 54 bruttoton med hemort i Torekov. Oaktat någon förväxlingsrisk uppenbarligen ej kan föreligga mellan den nybyggda supertankern − Skandinaviens största − som för övrigt ej väntas befara svenskt vatten och ovan angivna två små fartyg, lämnar gällande lagstiftning ej utrymme för att medge rätt till namnet NANNY för det nybyggda tankskeppet.

Anders Kullenberg blev därför av Onstad tillfrågad om han kunde tänka sig att byta namn på sin Nanny. Efter en tids tvekan gick han med på detta och döpte om den lilla passagerarbåten till Nannie. Det lilla fiskefartyget Nanny från Herräng ägdes av Nisse Lauri och han sade själv att han hade fått en rejäl dusör för att avstå från namnet Nanny på sin lilla fiskebåt. Därmed kunde världens då största tanker få just namnet Nanny!

År 1987 sålde Kullenberg Nannie till Halmstads Dykcenter AB för 350 000 kr, och nu fick fartyget i stället namnet Väderön 2. En ny maskin, Volvo Penta TMD 100 på 240 hk, eller 176 kW, installerades 1989. Redan nästa år, 1990, återfick fartyget sitt gamla namn Nanny, eftersom jättetankern Nanny hade bytt ägare och namn redan 1984. Dock kom den lilla passagerarbåten nu att få tillägget Nanny af Torekov.

Från 2005 har Nanny af Torekov gått i trafik för Väderötrafiken AB, först med Bjäre Shipping AB som ägare och från 2012 äger TKV Shipping AB, ödåkra, fartyget. I år, 2019, ämnar man hylla hennes 100-årsdag genom flera olika aktiviteter. Den 4 augusti skall hundraåringen Nanny firas under Västerhavsveckan genom bland annat sälsafari och kvällsvandring på Hallands Väderö.

Text: Göran Sändare

Not
Tack till Birgit Jacobsson som bidragit med uppgifter om tiden 1946-1975.

Fler månadsfartyg.
Nanny
Foto: Krister Bång 2006

Nanny
Foto: Krister Bång 2006

Nanny
Foto: Klubb Maritim Göteborg Fotoarkiv 1984

Nanny
Foto: Krister Bång 1972